نرم افزار Critical System Protection Monitoring Edition

محصول حفاظت از بحران سیمانتک نسخه مانیتورینگ در تشخیص تغییرات و رفتارهای کاربران به صورت مجازی و فیزیکی در سیستم چند منظوره  OSبرای کاهش خرابی‌های عملیاتی و مشاهده نکردن موقعیت‌های بحرانی و برآوردن نیازها کمک می‌کند. در واقع در روند نظارت بر سیستم‌ و داده‌ها، application فایل‌ها، کلیدهای register یا ثبت نامی و تنظیمات پیکره بندی نسبت به درخواست کاربران و رقتارهای تهدید بر روی سرور با تاثیرات کمتر را نیز قادر می‌سازد.

ویژگی‌های نرم افزار Critical System Protection Monitoring Edition :

 -  انجام مانیتورینگ و نظارت در سرورهای اختصاصی به صورتreal time  آنی

 - الگوهای خارج از Boxهای استاندارد را به کاربران ارائه می‌دهد.

 - سیاست‌های گروهی مبتنی بر Asser Profileها

- ایجاد سیاست‌های سفارشی.

 مزایای کلیدی نرم افزار : Critical System Protection Monitoring Edition

- تشخیص آسان در تغییرات سیستم، داده‌ها، فایل‌های سفارشی، کلید Register یا ثبت نامی و تنظیمات و پیکره بندی را قادر می‌باشد.

- زمان بندی در تشخیص با استقرار انعطاف پذیر در برابر زیرساخت‌های چند منظوره سیاستی را امکان پذیر می‌سازد.

- تاثیرگذاری حداقل عملکرد در سیستم را امکان پذیر می‌سازد.

- انجام گزارش‌گیری سریع و آسان با الگوهای از پیش تعریف شده برای وظایف معمول مانند PCI را امکان می‌دهد.

- کاهش زمانی در اجرای سیسات‌ها با توجه به حداکثر قوانین سیاست گذاری و ویرایش پیچیده‌تر را قادر می‌سازد.

 

 

 ALMA Co. Design@almanet.ir - Iran Legrand Distributor